Životní situace

Životní situace

Hlášení trvalého pobytu

Veřejná sbírka

Petice

Další životní situace najdete na portálu veřejné správyHlášení trvalého pobytu


01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace

Hlášení trvalého pobytu

04. Základní informace k životní situaci

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

K jednání je oprávněn:

občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,

zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,

zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům,

zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ohlašte změnu místa trvalého pobytu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadu ve Vanovicích.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
 • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ je k dispozici na Obecním úřadu ve Vanovicích.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč.

Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Adresu nového trvalého bydliště sdělte:

 • svému zaměstnavateli/ško­le,
 • lékařům,
 • poště (SIPO, TV, rozhlas),
 • plynárně,
 • elektrárně,
 • majiteli či správci starého i nového domova,
 • úřadu práce (jste-li nezaměstnaný),
 • správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu),
 • finančnímu a živnostenskému úřadu (jste-li podnikatel),
 • dalším příslušným úřadů (vydání nového dokladu nebo provedení změny údajů – např. občanský průkaz, řidičiský průkaz)
 • zdravotní pojišťovně,
 • bance,
 • komerčním pojišťovnám, u nichž máte některou z pojistek.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud se zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a vy nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraníte, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Proti rozhodnutí můžete podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy
22. Další informace

Obraťte se na:

 • ohlašovny podle místa trvalého pobytu,
 • Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel (e-mailová adresa: oscoeo@mvcr.cz), nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání občanského průkazu (Občanské průkazy)

Výdej údajů z evidence obyvatel (Evidence obyvatel)

Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky (Státní občanství)

Vydání cestovního dokladu (Cestovní doklady)

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu (Řidičský průkaz)

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
26. Kontaktní osoba
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30. 3. 2004

28. Popis byl naposledy aktualizován

26. 10. 2006

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Petice

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
04. Základní informace k životní situaci

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen „petice“).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
 • Petici mohou podat občané ČR (jednotlivec i skupina obyvatel).
 • K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. Petiční výbor není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.
 • Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činností.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Shromažďování podpisů pod petici:

 • Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
 • Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
 • K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
 • Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Petici podejte písemně.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na obecním úřadu ve Vanovicích

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny, podání petice není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal a nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Nařízení Ministerstva vnitra č. 27/2004, o vyřizování peticí, stížností, oznámení a podnětů

18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy
22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra – oddělení podání osob kanceláře ministra vnitra

26. Kontaktní osoba
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25. 6. 2004

28. Popis byl naposledy aktualizován

25. 6. 2004

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.


Konání veřejných sbírek

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace

Konání veřejných sbírek

04. Základní informace k životní situaci

Veřejná sbírka je sbírka pořádaná k získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, pro rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo k zajištění ochrany kulturních památek, tradic a životního prostředí.

Sbírku lze konat:

 • shromažďováním peněžních příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu,
 • sběracími listinami,
 • pokladničkami,
 • prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně, prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek,
 • pronájmem telefonní linky.
 • Veřejnou sbírkou není sbírka konaná politickými stranami nebo politickými hnutími, spolky, společnostmi, svazy, hnutími a jinými občanskými sdruženími, jakož i odborovými organizacemi, registrovanými podle zvláštních právních předpisů, mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů. Veřejnou sbírkou rovněž není sbírka konaná církvemi a náboženskými společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního předpisu, k církevním nebo náboženským účelům, pokud se konají v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Veřejnou sbírku může konat pouze obec, kraj nebo jiná právnická osoba mající sídlo na území České republiky. Fyzické osoby veřejnou sbírku konat nemohou.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou pro zahájení konání veřejné sbírky je vydání osvědčení o tom, že sbírku lze konat, příslušným krajským úřadem.

Konání sbírky je nutno oznámit příslušnému úřadu tak, aby tento úřad obdržel oznámení splňující všechny náležitosti nejpozději 30 dnů před zahájením sbírky.

Pokud není veřejná sbírka oznámena nebo pokud příslušný krajský úřad neosvědčí přijetí tohoto oznámení, nesmí se sbírka provádět, uvádět v obecnou známost ani propagovat.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Jako právnická osoba podejte písemné oznámení o konání veřejné sbírky na krajský úřad, v jehož správním obvodu máte sídlo. Kraj podává písemné oznámení Ministerstvu vnitra.

Nerozhodne-li příslušný krajský úřad, že sbírku nelze konat, může být sbírka propagována a její konání zahájeno nejdříve dnem následujícím po uplynutí třicátého dne ode dne uvedeného v osvědčení příslušného krajského úřadu o přijetí oznámení splňujícího předepsané náležitosti, popřípadě dnem stanoveným v rozhodnutí příslušného krajského úřadu.

Sbírka musí být zahájena nejpozději do 120 dnů ode dne oznámení příslušnému krajskému úřadu. Pokud sbírka není ve stanovené lhůtě zahájena, nelze ji již konat.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení o konání veřejné sbírky může právnická osoba podat na krajský úřad příslušný podle místa jejího sídla. Má-li právnická osoba sídlo na území hlavního města Prahy, může oznámení podat na Magistrát hlavního města Prahy. Koná-li veřejnou sbírku kraj nebo hlavní město Praha, podává se oznámení Ministerstvu vnitra.
Úřady, které přijímají oznámení o konání veřejné sbírky, naleznete v sekci Adresář.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě musíte předložit:

 • písemné oznámení o konání veřejné sbírky,
 • vzor sběrací listiny, koná-li se sbírka sběracími listinami,
 • souhlas Ministerstva zahraničních věcí s konáním sbírky, má-li být výtěžku sbírky použito v zahraničí,
 • potvrzení příslušného orgánu v místě sídla právnické osoby o tom, že nemá splatný daňový nedoplatek, a o tom, že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (oznamuje-li sbírku obec nebo kraj, tato potvrzení nepřipojuje),
 • čestné prohlášení o tom, že právnická osoba nevstoupila do likvidace, nebyl na ni prohlášen konkurs nebo nebylo zahájeno vyrovnací řízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku anebo na ni nebyla vyhlášena nucená správa, (oznamuje-li sbírku obec nebo kraj, toto čestné prohlášení nepřipojuje).
 • Písemné oznámení o konání veřejné sbírky, musí obsahovat následující údaje:

  a) koná-li sbírku obec nebo kraj

 • název a sídlo,
 • usnesení orgánu obce (kraje) o souhlasu s konáním sbírky ne starší než 60 dnů (příslušným orgánem je rada obce (rada kraje) pokud si tuto pravomoc nevyhradilo zastupitelstvo obce (zastupitelstvo kraje)),
 • jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu starosty obce (chce-li sbírku konat obec), nebo hejtmana kraje (chce-li sbírku konat kraj), popřípadě jména osob jimi pověřených jednat jménem příslušného územního samosprávného celku ve věci sbírky;
 • b) koná-li sbírku jiná právnická osoba (odlišná od obce nebo kraje)

 • název (firmu), sídlo a IČ právnické osoby oznamující konání veřejné sbírky; jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu osob, které jsou statutárními orgány právnické osoby nebo členy statutárního orgánu právnické osoby,
 • originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku ne starší než 90 dnů,
 • jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby, oprávněné jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby,
 • doklad o bezúhonnosti této fyzické osoby (originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc) a její čestné prohlášení o tom, že proti ní není v okamžiku oznámení vedeno trestní stíhání,
 • účel sbírky,
 • území, na němž se sbírka bude konat,
 • datum zahájení a ukončení sbírky,
 • způsob provádění sbírky,
 • název a adresu banky nebo její pobočky nebo pobočky zahraniční banky, u níž je zřízen bankovní účet ke shromažďování příspěvků získaných sbírkou, a číslo tohoto účtu, koná-li se sbírka shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném bankovním účtu,
 • podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček, koná-li se sbírka pokladničkami,
 • určení výše příspěvku při prodeji předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut, koná-li se sbírka prodejem předmětů,
 • určení výše příspěvku na vstupenkách, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut, koná-li se sbírka prodejem vstupenek,
 • číslo pronajaté telefonní linky určené k získávání příspěvků, koná-li se sbírka pronájmem telefonní linky.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny náležitosti oznámení a neshledá-li příslušný krajský úřad důvody pro to, že sbírku nelze konat, osvědčí právnické osobě, která sbírku oznámila, datum přijetí oznámení.

Osvědčení musí být právnické osobě doručeno do vlastních rukou nejpozději před uplynutím třicátého dne ode dne přijetí oznámení splňujícího předepsané náležitosti. Ve stejném termínu příslušný krajský úřad zveřejní osvědčení na své úřední desce. Dnem doručení osvědčení je třetí den po jeho zveřejnění.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Fyzické osoby pověřené konáním sbírky.

Tyto osoby jsou povinny vykázat se na požádání plnou mocí právnické osoby, která obsahuje jméno, příjmení, popřípadě titul a vědeckou hodnost, datum narození, místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu této fyzické osoby a údaje o právnické osobě a veřejné sbírce, včetně podpisů statutárních orgánů právnické osoby a otisk jejího razítka. Je-li sbírka konána sběracími listinami, dbají tyto osoby, aby přispěvatelé vyznačily poskytnutý příspěvek a podepsali se jménem a příjmením.

Subjekty, v jejichž prospěch byla sbírka konána.

Krajský úřad, který konání sbírky právnické osobě osvědčil, je oprávněn požadovat po tom, v jehož prospěch byla sbírka konána, aby prokázal, zda a jakým způsobem byl využit čistý výtěžek sbírky.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Právnická osoba konající sbírku je povinna předložit příslušnému krajskému úřadu nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky. Ve vyúčtování sbírky se uvádí výše jejího hrubého výtěžku, výše skutečných nákladů spojených s jejím konáním a výše čistého výtěžku sbírky včetně prokázání, zda a jakým způsobem byl použit čistý výtěžek ke stanovenému účelu sbírky. Zároveň se předkládají sběrací listiny, včetně potvrzení obecního úřadu o počtu ověřených sběracích listin, nebo jiné doklady o hrubém výtěžku sbírky v závislosti na způsobu jejího konání a doklady o nákladech spojených s jejím konáním.

Koná-li se sbírka déle než 1 rok, je právnická osoba konající sbírku povinna předložit příslušnému krajskému úřadu ke kontrole též průběžné vyúčtování sbírky, a to vždy do 3 měsíců po uplynutí každého jednotlivého roku od data zahájení sbírky.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že krajský úřad oznámení o konání veřejné sbírky odloží (oznámení o konání sbírky nesplňovalo náležitosti zákona o veřejných sbírkách a právnická osoba nedoplnila chybějící náležitosti oznámení ve lhůtě stanovené příslušným krajským úřadem ve výzvě), neexistuje žádný opravný prostředek, neboť tento postup není postupem podle správního řádu. Právnická osoba pak může podat nové oznámení o konání veřejné sbírky. V případě, že krajský úřad rozhodne, že sbírku nelze konat, může proti tomuto rozhodnutí právnická osoba podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu vnitra prostřednictvím krajského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání nemá odkladný účinek.

Odvolání lze podat proti kterémukoli správnímu rozhodnutí vydanému krajským úřadem podle zákona č. 117/2001 Sb., přičemž odvolání proti některým rozhodnutím nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě provádění neoznámené sbírky nebo oznámené sbírky avšak v rozporu se zákonem, uloží příslušný úřad právnické osobě pokutu až do výše 500 000 Kč.
Porušení vymezených ustanovení zákona č. 117/2001 Sb. je správním deliktem, za nějž hrozí právnické osobě (a v některých případech i fyzické osobě pověřené konáním sbírky) sankce ve formě pokuty (blíže k tomu viz § 25 zákona č. 117/2001 Sb.).

21. Nejčastější dotazy
22. Další informace

Obraťte se na:

 • krajské úřady,
 • Magistrát hlavního města Prahy,
 • Ministerstvo vnitra – odbor všeobecné správy (telefon: 974 816 471, pošta: náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.)
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Registrace občanského sdružení (Veř. prospěšná činnost)

Shromažďování občanů (Občanské aktivity)

Petice (Občanské aktivity)

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
26. Kontaktní osoba

JUDr. Jitka Pěnkavová, penkavova@mvcr.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16. 3. 2002

28. Popis byl naposledy aktualizován

5. 9. 2005

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Ministerstvo vnitra vede centrální evidenci veřejných sbírek, která obsahuje údaje o všech právnických osobách konajících sbírku, o účelu a způsobu konání sbírky, o názvu banky a čísle bankovního účtu, na kterém jsou příspěvky shromažďovány.
Informativní výpis z centrální evidence sbírky je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva vnitra.

  Prosím čekejte...