Postup při podávání žádosti o poskytnutí informací

Postup při podávání žádosti o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení nebo využitím internetu. Veškeré kontakty najdete v sekci Obecní úřad.


Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a podpis žadatele, v případě právnické osoby její název a sídlo. U žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být rovněž poskytnuty identifikační údaje (např. elektronická adresa), v případě žádosti prostřednictvím internetu musí být navíc obsažena elektronická adresa. Dále musí být v žádosti uvedeno o jakou informaci má žadatel zájem a že je žádost určena Obecnímu úřadu ve Vanovicích. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona 106/1999 Sb. a žádost se odloží.


Příjem žádostí a dalších podání

Žádost je podána dnem, kdy ji Obecní úřad obdržel.

Obecní úřad Vanovicích posoudí obsah žádosti. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne Obecní úřad o odmítnutí žádosti.

V případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost Obecní úřad odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli.


Poskytnutí informací

Požadovaná informace bude poskytnuta nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

Ústní žádosti podané prostřednictvím telekomunikačních linek bude vyhověno neodkladně (jestliže bude informace k dispozici).

O postupu při poskytování informace pořídí Obecní úřad záznam.


Prodloužení lhůty

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Důvody pro prodloužení lhůty vyřízení žádosti jsou (dle zákona 106/1999 Sb.):

a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od obecního úřadu Vanovice

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti

c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel bude o prodloužení lhůty i důvodech informován.


Omezení práva na informaci

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, sdělí Obecní úřad co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

Obecní úřad Vanovice neposkytne informace (dle zákona 106/1999 Sb.):

a) je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup

b) jde-li o informaci vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech, povinný subjekt poskytne pouze tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby

c) pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství

d) jde-li o informaci o majetkových poměrech osoby

e) v případě dalších omezení dle zákona 106/1999 Sb. §11


Rozhodnutí

Pokud Obecní úřad Vanovice žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí. Rozhodnutí bude doručeno do vlastních rukou žadatele. Jestliže Obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle § 15, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel.

Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15.

Obecní úřad Vanovice si účtuje úhradu dle sazebníku.


Odvolání

Proti rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě uvedené na rozhodnutí od doručení nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

Odvolání se podává na Obecní úřad ve Vanovicích. Obecní úřad ve stanovené lhůtě rozhodne. Pokud ve lhůtě o odvolání nerozhodne, má se zato, že odvolání zamítla. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, je však přezkoumatelné soudem.

  Prosím čekejte...